Boża nadzieja sięga poza życie doczesne

Słowo śmierć omijamy szerokim łukiem. Nie lubimy je słyszeć a tym bardziej nie chcemy doświadczyć. Co natomiast Słowo Boże (Biblia) mówi o śmierci, o naszym przeznaczeniu?

Śmierć nie została zaplanowana przez Boga, lecz jest wynikiem grzechu.
“Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” Księga Rodzaju 2,17 (BW);

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć… ” List do Rzymian 6,23 (BW)

Śmierć porównana jest do snu. Jest stanem zupełnej nieświadomości.
“Czemu nie umarłem już w łonie matki, czemu nie zginąłem, gdy wyszedłem z łona ? (…) Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój” Księga Hioba 3,11.13 (BW);

“Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, (…)” Dzieje Apostolskie 13,36(BW);

“(…) Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. (…) Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł” Ewangelia Jana 11,11.14

“Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. (…) Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” Księga Koheleta 9,5-6.10 (BW)

Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.” Księga Psalmów 146,4 (BW)

Jaka jest biblijna nauka o naturze człowieka ?

Tylko Bóg jest nieśmiertelny: ” (…) błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.” 1 List do Tymoteusza 6,15.16 (BW)

Człowiek składa się z prochu ziemi i tchnienia życia (pierwiastka życia, zwane duchem), które daj Bóg: “Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” List do Rzymian 2,7 BW

Umieranie to zabranie przez Boga ducha (tchnienia życia): “Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.” Księga Koheleta 12,7 BW

“Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają (…) Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w proch się obracają.”  Księga Psalmów 104:30.29 BW

Człowiek często nazywany jest duszą jako połączenie prochu i tchnienia życia, a samo tchnienie nie ma odrębnej świadomości:

“Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.” Księga Rodzaju 2,7 BG

“Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością.” Księga Koheleta 3,19 BW

ZMARTWYCHWSTANIE – śmierć to nie koniec !

Jest dobra wiadomość. Śmierć nie jest ostatecznym końcem egzystencji człowieka. Bóg zaplanował dla swoich dzieci zmartwychwstanie.

Powrót do życia, tych którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, nastąpi przy powtórnym przyjściu Jezusa:

“Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 List do Koryntian 15,51.52 BW

“Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.” List do Filipian 3:20-21 BW

“Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.” Księga Izajasza 26,19 BW

“A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” 1  List do Tesaloniczan 4,13-18 BW

Możesz odrzucić ofertę zbawienia jaką Bóg oferuje lub ją przyjąć.

“Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. ” Księga Powtórzonego Prawa 39,19 BW

“A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 6,39.40 BW

Zachęcamy do lektury Biblii, gdzie znajdziesz więcej fragmentów , nawiązujących do tego zagadnienia.