Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Przeczytaj: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33.

Misja Jezusa na ziemi dobiegła końca. Wkrótce Bóg miał posłać Ducha Świętego, który — potwierdzając wysiłki uczniów licznymi znakami i cudami — miał dać im moc i miał prowadzić ich w misji sięgającej po krańce ziemi. Jezus nie mógł zostać z nimi na zawsze w ludzkim ciele. Jego ucieleśnienie
nałożyło na Niego fizyczne ograniczenia w dziedzinie ogólnoświatowej misji, a ponadto Jego wniebowstąpienie i wywyższenie były konieczne, by Duch
Święty mógł przyjść na ziemię. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 13 [30.06]

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA, NASZEGO PANA

„Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak bę dzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,27)

Przeczytaj: Iz 13,6.9; Mt 24,30-31; Dn 2,34-35; 2 Tm 4,6-8; 2 Tes 1,7-10.

Brytyjski poeta Thomas S. Eliot (1888-1965) zaczął jeden ze swoich wierszy słowami: „W moim początku jest mój kres”(1 T[homas] S. Eliot, East Coker, w: T[homas] S. Eliot, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane, tłum. Krzysztof Boczkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, wyd. VII, s. 234 (przyp. red.). Jego zwięzłe słowa zawierają przejmującą prawdę. Czasami początek wskazuje koniec. Widzimy to na przykład w naszej nazwie — adwentyści dnia siódmego — która wskazuje na dwie ważne biblijne nauki. Dzień siódmy to sobota z dekalogu — cotygodniowe upamiętnienie stworzenia życia na ziemi w ciągu sześciu dni. Słowo adwentyści wskazuje natomiast na powtórne przyjście Jezusa — wydarzenie, dzięki któremu wszystkie nadzieje i obietnice Pisma Świętego, w tym obietnica życia wiecznego, znajdą swoje wypełnienie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 13 [30.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 12 [23.06]

BABILON I ARMAGEDON

„A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym
znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,5).

Przeczytaj: Ap 14,8; 16,19; Iz 52,9; Ap 18,1-10; 16,12-16;1 Krl 18,1-40; 1 Kor 15,1-2.

Apokalipsa Jana jest pełna symboli i wyrażeń zaczerpniętych wprost ze Starego Testamentu. Na przykład nazwa Babilon występuje sześciokrotnie w Apokalipsie Jana. Nie chodzi tu jednak o starożytne królestwo Nebukadnesara, które przeminęło setki lat wcześniej. Jan posługuje się metaforycznie pochodzącymi ze Starego Testamentu obrazami w celu wyrażenia współczesnej prawdy. W tym przypadku dawny Babilon jako potężna moc polityczno-religijna uciskająca lud Boży przedstawia potęgi polityczne i religijne czyniące to samo w czasie końca. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 12 [23.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 11 [16.06]

PIECZĘĆ BOŻA CZY ZNAMIĘ BESTII?

„Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3).

Przeczytaj: Rdz 17,9-11; Wj 31,13.17; Ap 13,17; Ef 1,13-14; Hbr 4,9-10.

Pieśń Mojżesza i Baranka zaczyna się słowami zacytowanymi w tekście pamięciowym lekcji tego tygodnia. Jest ona śpiewana przez stojących nad szklistym morzem w niebie, tych, którzy „odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego” (Ap 15,2). Jak zatem możemy się znaleźć wśród nich? Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 11 [16.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 10 [9.06]

STANY ZJEDNOCZONE I BABILON

„W owym czasie powstanie Michał, wielki książę , który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dn 12,1).

Przeczytaj: Ap 13,1-12; 14,9-11; 16,2; 19,20; 20,4; Jr 51,6-7.53.57; Ap 18,1-4.

W ubiegłym tygodniu przyjrzeliśmy się między innymi fałszywej trójcy złożonej z szatana (smoka) i dwóch ziemskich potęg, które wspólnie będą prześladować lud Boży. Jedna z tych potęg, bestia z morza (zob. Ap 13,1-10), została opisana jako połączenie pantery, niedźwiedzia i lwa (zob. Ap 13,2), co jest obrazem zaczerpniętym wprost z Dn 7,4-6. W lekcji szóstej zauważyliśmy, że w 7. rozdziale Księgi Daniela po Babilonii (lwie), Medii-Persji (niedźwiedziu) i Grecji (panterze) powstała ostatnia ziemska potęga — Rzym. Zaczął się on jako pogański Rzym, a następnie zmienił się w Rzym papieski — mały róg z Dn 7,7-8.19-21.23-25, który wyrósł wprost na głowie czwartej bestii. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 10 [9.06]