APOKALIPSA JANA – EWANGELIA Z WYSPY PATMOS

Teksty: Ap 1,1-8; J 14,1-3; Pwt 29,28; J 14,29; Rz 1,7;
Flp 3,20; Dn 7,13-14.
TEKST PAMIĘCIOWY: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski” (Ap 1,3).

Proroctwa Apokalipsy Jana zostały wyjawione w wizji apostołowi Janowi ponad dziewiętnaście wieków temu podczas jego przymusowego pobytu na skalistej wysepce Patmos na Morzu Egejskim (zob. Ap 1,9). W Ap 1,3 wypowiedziane zostało błogosławieństwo dla tych, którzy czytają Apokalipsę Jana i słuchają jej oraz są posłuszni jej nauczaniu (por. Łk 6,47-48). Ten werset — Ap 1,3 — bezpośrednio odnosi się do wspólnoty zebranej w kościele w celu wysłuchania przesłań zawartych w Apokalipsie Jana. Czytający i słuchający jej są błogosławieni nie tylko dlatego, że czytają i słuchają, ale także dlatego że są posłuszni słowom tej księgi (zob. Ap 22,7). Proroctwa Apokalipsy Jana są wyrazem troski Boga o Jego lud. Wskazują nam krótkość i kruchość doczesnego życia, zbawienie w Jezusie, Jego dzieło jako naszego Niebiańskiego Najwyższego Kapłana i Króla oraz nasze powołanie do głoszenia ewangelii. Biblijne proroctwa są jak pochodnia świecąca „w ciemnym miejscu” (2 P 1,19). Mają one prowadzić nas przez życie oraz dawać nam nadzieję na przyszłość. Będziemy potrzebować tego proroczego przewodnika aż do powtórnego przyjścia Chrystusa i założenia wiecznego Królestwa Bożego.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Przeczytaj: Dz 1,6-8; Łk 24,25.44-48; Pwt 19,15; Dz 1,9-26; Prz 16,33.

Misja Jezusa na ziemi dobiegła końca. Wkrótce Bóg miał posłać Ducha Świętego, który — potwierdzając wysiłki uczniów licznymi znakami i cudami — miał dać im moc i miał prowadzić ich w misji sięgającej po krańce ziemi. Jezus nie mógł zostać z nimi na zawsze w ludzkim ciele. Jego ucieleśnienie
nałożyło na Niego fizyczne ograniczenia w dziedzinie ogólnoświatowej misji, a ponadto Jego wniebowstąpienie i wywyższenie były konieczne, by Duch
Święty mógł przyjść na ziemię. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Dzieje Apostolskie odc. 1 [07.07]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 13 [30.06]

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA, NASZEGO PANA

„Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak bę dzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,27)

Przeczytaj: Iz 13,6.9; Mt 24,30-31; Dn 2,34-35; 2 Tm 4,6-8; 2 Tes 1,7-10.

Brytyjski poeta Thomas S. Eliot (1888-1965) zaczął jeden ze swoich wierszy słowami: „W moim początku jest mój kres”(1 T[homas] S. Eliot, East Coker, w: T[homas] S. Eliot, Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane, tłum. Krzysztof Boczkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, wyd. VII, s. 234 (przyp. red.). Jego zwięzłe słowa zawierają przejmującą prawdę. Czasami początek wskazuje koniec. Widzimy to na przykład w naszej nazwie — adwentyści dnia siódmego — która wskazuje na dwie ważne biblijne nauki. Dzień siódmy to sobota z dekalogu — cotygodniowe upamiętnienie stworzenia życia na ziemi w ciągu sześciu dni. Słowo adwentyści wskazuje natomiast na powtórne przyjście Jezusa — wydarzenie, dzięki któremu wszystkie nadzieje i obietnice Pisma Świętego, w tym obietnica życia wiecznego, znajdą swoje wypełnienie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 13 [30.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 12 [23.06]

BABILON I ARMAGEDON

„A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym
znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,5).

Przeczytaj: Ap 14,8; 16,19; Iz 52,9; Ap 18,1-10; 16,12-16;1 Krl 18,1-40; 1 Kor 15,1-2.

Apokalipsa Jana jest pełna symboli i wyrażeń zaczerpniętych wprost ze Starego Testamentu. Na przykład nazwa Babilon występuje sześciokrotnie w Apokalipsie Jana. Nie chodzi tu jednak o starożytne królestwo Nebukadnesara, które przeminęło setki lat wcześniej. Jan posługuje się metaforycznie pochodzącymi ze Starego Testamentu obrazami w celu wyrażenia współczesnej prawdy. W tym przypadku dawny Babilon jako potężna moc polityczno-religijna uciskająca lud Boży przedstawia potęgi polityczne i religijne czyniące to samo w czasie końca. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 12 [23.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 11 [16.06]

PIECZĘĆ BOŻA CZY ZNAMIĘ BESTII?

„Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów” (Ap 15,3).

Przeczytaj: Rdz 17,9-11; Wj 31,13.17; Ap 13,17; Ef 1,13-14; Hbr 4,9-10.

Pieśń Mojżesza i Baranka zaczyna się słowami zacytowanymi w tekście pamięciowym lekcji tego tygodnia. Jest ona śpiewana przez stojących nad szklistym morzem w niebie, tych, którzy „odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego” (Ap 15,2). Jak zatem możemy się znaleźć wśród nich? Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 11 [16.06]