Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 13 [27.06]

ŻYCIE SŁOWEM BOŻYM

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Flp 2,12-16; Łk 4,4.8.10-12; Ps 37,7; 46,11; 62,2-3.6; Kol 3,16.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22).

Najlepsze metody studiowania Biblii na nic się nie zdadzą, jeśli nie jesteśmy zdecydowani, by żyć tym, czego uczymy się z Pisma Świętego. Ogólna zasada uczenia się ma także zastosowanie do studiowania Biblii — najlepiej uczymy sie nie przez czytanie czy słuchanie, ale praktykowanie tego, czego się dowiedzieliśmy. Takie posłuszeństwo otwiera skarbnice Bożych błogosławieństw, która w przeciwnym razie byłaby dla nas zamknięta. To wprowadza nas na niezwykła droge, na której zmienia się nasze życie oraz powiększa się nasze zrozumienie i nasza wiedza. Jeśli nie jesteśmy gotowi trwać w Słowie Bożym i żyć zgodnie z tym, czego się uczymy, to nie będziemy się rozwijać. Nasze świadectwo będzie ograniczone, bo nasze życie nie będzie zgodne z naszymi słowami. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 13 [27.06]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 12 [20.06]

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI FRAGMENTAMI BIBLII?

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Tm 2,10-15; 1 Krn 29,17; Jk 4,6-10; Ga 6,9; Dz 17,11.

„A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; tak tez mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie” (2 P 3,15-16).

Pisząc o listach apostoła Pawła, Piotr zauważył, że znajdują się w nich — podobnie jak w innych miejscach Pisma Świętego — „pewne rzeczy niezrozumiałe” (2 P 3,16). Te trudne fragmenty listów są przekręcane i błędnie interpretowane przez ludzi niewykształconych i niezbyt umocnionych (zob. 2 P 3,16) ku ich własnej zgubie. Piotr nie napisał, ze wszystko w listach Pawłowych jest trudne do zrozumienia, ale ze są tam takowe tylko niektóre wersety.
Wiemy o tym dobrze, nieprawdaż? Który szczery czytelnik Biblii nie natrafił na wersety z pozoru dziwne i trudne do zrozumienia? Z pewnością każdy z nas doświadczył czegoś takiego. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 12 [20.06]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 11 [13.06]

BIBLIA I PROROCTWA

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dn 2,27-45; J 14,29; Lb 14,34; Dn 7,1-25; 8,14; 1 Kor 10,1-13.

„A ten odpowiedział mu: Az do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Biblijne proroctwa są niezwykle istotne dla naszej tożsamości i misji. Są wewnętrznym i zewnętrznym mechanizmem potwierdzającym prawdziwość Słowa Bożego. Jezus stwierdził:
— „Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie” (J 14,29; zob. także J 13,19). Zatem bardzo ważna jest odpowiedz na następujące pytanie:
— Jak powinniśmy prawidłowo interpretować proroctwa, abyśmy wiedzieli, kiedy proroctwo się wypełniło lub kiedy wypełni? Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 11 [13.06]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 10 [6.06]

BIBLIA JAKO HISTORIA

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Sm 17,1-58; Iz 36,1-3; 37,14-38; Dn 1,1-21; 5,1-6,1; Mt 26,57-67; Hbr 11,1-40.

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cie wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2; Pwt 5,6).

Biblia powstała w biegu historii. Biblijna historia zmierza liniowo naprzód od absolutnego początku, gdy Bóg stworzył wszystko, do ostatecznego końca, gdy On odnowi ziemie po powtórnym przyjściu Chrystusa. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 10 [6.06]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 9 [30.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 2)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 26,7-10; Rdz 1,1-2,25; 5,1-32; 11,1-32; 1 Krn 1,18-27; Mt 19,4-5; J 1,1-3.

„Niebiosa opowiadają chwalę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2).

Wielu wybitnych myślicieli zostało zainspirowanych przez Pismo Święte do badania świata stworzonego przez Boga. Tak narodziła się nowożytna nauka. Niemiecki astronom Johannes Kepler (1571-1630), angielski fizyk Isaac Newton (1643-1727), angielski przyrodnik John Ray (1627-1705), angielski chemik Robert Boyle (1627-1691) i inni wielcy uczeni wierzyli, ze przez swoją pracę odkrywają pełniej dzieło Bożego stworzenia. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 9 [30.05]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 1)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 1,1-3; Rdz 1,3-5; Wj 20,8-11; Ap 14,7; Mt 19,3-6; Rz 5,12.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1-4).

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju maja fundamentalne znaczenie dla całego Pisma Świętego. Najważniejsze nauki czy doktryny biblijne mają swoje źródło w tych rozdziałach. Znajdujemy tu wzmiankę o naturze Boga działającego zgodnie jako Ojciec, Syn (zob. J 1,1-3; Hbr 1,1-2) i Duch Święty (zob. Rdz 1,2) w celu stworzenia świata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem w postaci stworzenia ludzkości (zob. Rdz 1,26-28). Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]

JĘZYK, TEKST I KONTEKST BIBLII

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Pwt 32,46-47; 1 Krl 3,6; Lb 6,24-26; Rdz 1,26-27; 2,15-23; 15,1-5.

„Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie” (Pwt 31,26)

Miliardy ludzi na świecie mówią ponad sześcioma tysiącami języków. Całościowych przekładów Biblii dokonano na ponad sześćset języków, a przekładów Nowego Testamentu lub jego części — na ponad dwa i pół tysiąca kolejnych języków. Oczywiście jest to wielka liczba. Jednak nadal jest to mniej niż połowa języków używanych na świecie. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]”

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 6 [09.05]

DLACZEGO INTERPRETACJA BIBLII JEST KONIECZNA?

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 24,36-45; 1 Kor 12,10; 14,26; Dz 17,16-32; J 12,42-43.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, ze On istnieje i ze nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6)

Czytanie Biblii jest jednoznaczne z jej interpretowaniem. Ale jak to czynić? Jakich zasad powinniśmy przy tym przestrzegać? Jak mamy podchodzić do rożnego rodzaju pism, jakie znajdujemy w Biblii? Na przykład, jak ustalić, czy dany fragment tekstu, który czytamy, jest przypowieścią, symbolicznym proroczym snem czy historycznym sprawozdaniem? Już sama ta ważna decyzja co do kontekstu Pisma Świętego wymaga interpretacji. Czytaj dalej „Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 6 [09.05]”