Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – odc. 2 [12.10]

NEHEMIASZ

 „A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań” (Ne 1,4-5).

Przeczytaj: Ne 1,1-2,20; Pwt 7,9; Ps 23,1-6; Lb 23,19.

Do Judei powróciły dwie grupy wygnańców, przynajmniej częściowo wypełniając Boże obietnice dane narodowi żydowskiemu.

Ale Bóg przygotował kolejną grupę Żydów do powrotu. Ostatnia grupa repatriantów wyruszyła do Judei z misją rozwiązania palącego problemu. Choć dwie pierwsze grupy przybyły tam, by odbudować Jerozolimę, w tym wznieść świątynię i przywrócić jej funkcjonowanie, to jednak prace budowlane przerwano wskutek opozycji okolicznych ludów. Mieszkańcy okolic Judei nie chcieli, by Izraelici odbudowali miasto, a zwłaszcza jego mury obronne, gdyż bali się, że Izraelici staną się potężnym narodem, jakim niegdyś byli (zob. Ezd 4,6-24). Powrót Izraelitów był postrzegany jako zagrożenie, więc ich wrogowie podejmowali usilne starania, by zahamować proces odradzania się Judei. Ale Bóg nie po to powołał swój lud, by go porzucić, gdy ten czynił Jego wolę. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – odc. 2 [12.10]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – odc. 1 [5.10]

ZROZUMIEĆ SENS HISTORII — ZOROBABEL IEZDRASZ

 „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa zie-mi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie” (Ezd 1,2).

Przeczytaj: : Jr 25,11-12; Dn 9,1-2; Ezd 4,1-7; Iz 55,8-9; Ezd 7,1-28.

W pismach Jeremiasza Bóg obiecał, że Jego lud powróci do domu po70 latach wygnania w Babilonii. Król Cyrus stał się narzędziem, przez które Bóg umożliwił ten powrót. Cyrus, namaszczony przez Boga (zob. Iz 45,1), wydał około 538 roku przed Chrystusem dekret, uwalniając lud Boży oraz pozwalając Izraelitom na powrót do ich ojczystego kraju i odbudowanie świątyni. To Bóg (nie Cyrus) powiedział „o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane — a o świątyni: Będziesz na nowo założona” (Iz 44,28). Bóg zagwarantował, że Jerozolima zostanie odbudowana, a następnie pobudził serce Cyrusa, by wydał pozwolenie na odbudowę świątyni. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – odc. 1 [5.10]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

WIERZĄCE RODZINY

„Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12,1-2).

Przeczytaj: Dz 10,1-28.34-35; 1 Kor 2,2; 1 Tes 5,21-22; J 1,12-13; 3,7; 1 J 5,1.

Bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujemy albo co przeszliśmy i co nas jeszcze czeka, żyjemy w określonym środowisku kulturowym. Nasi rodzice, nasze dzieci, nasze rodziny, nasi krewni, a nawet nasz zbór są pod silnym wpływem kultury, w której egzystują. Choć i inne czynniki odegrały tu swoją rolę, to jednak zmiana soboty na niedzielę jest mocnym przykładem tego, jak kultura w długim okresie czasu mocno i negatywnie wpływała na Kościół. Za każdym razem gdy przejeżdżamy obok pewnego kościoła i słyszymy bicie dzwonów informujących o niedzielnych nabożeństwach, przypomina to nam, jak dalekosiężna może być siła oddziaływania kultury. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

TRUDNE CHWILE

„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).

Przeczytaj: Mt 7,5; Ef 1,7; Flp 2,4-8; Ef 4,26-27; Jk 1,19-20; Kol 3,19; Mt 7,12.

Nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się trudności, napięcia i konflikty. Tak to już jest w upadłym świecie. Pozornie mało ważne sprawy — kto ma wyrzucić śmieci, czy nastolatka odrobiła lekcje albo czy dorastający syn posprzątał w swoim pokoju — mogą prowadzić do drobnych zadrażnień. Są jednak i poważniejsze problemy, które mogą powodować rozkład życia rodzinnego: zaborcza teściowa utrudniająca życie synowej oraz narażająca na szwank jej małżeństwo i zdrowie psychiczne, ojciec znęcający się nad dziećmi, syn odrzucający religijne dziedzictwo i wybierający hulaszczy tryb życia czy córka uzależniona od środków odurzających. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 9 [1.06]

CZAS TRACENIA

„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa” (Flp 3,8).

Przeczytaj: Mk 5,22-24.35-43; 1 P 5,6-7; Rdz 37,17-28; Łk 16,13; Rz 6,16; 1 Kor 15,26.

W chwili gdy Adam i Ewa spożyli owoc drzewa poznania dobra i zła, doświadczyli pierwszej straty — stracili niewinność. Ta utracona niewinność ustąpiła miejsca egoizmowi, konfliktom, wzajemnemu obwinianiu się i pragnieniu panowania i wywyższenia się ponad innych.

Wkrótce po upadku w grzech doświadczyli pierwszego widoku śmierci, gdy otrzymali ubiór ze skóry zabitego zwierzęcia w celu okrycia ich nagości. Pozbawieni dostępu do drzewa żywota, aby nie spożywali jego owoców i nie żyli wiecznie, utracili także swój idealny dom w Edenie, a po latach utracili syna Abla zamordowanego przez Kaina. W końcu jedno z nich zmarło, a drugie tym samym utraciło współmałżonka i pozostało mu oczekiwanie na własną śmierć. Tyle strat nastąpiło w wyniku jednej decyzji. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 9 [1.06]