Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 9 [30.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 2)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 26,7-10; Rdz 1,1-2,25; 5,1-32; 11,1-32; 1 Krn 1,18-27; Mt 19,4-5; J 1,1-3.

„Niebiosa opowiadają chwalę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2).

Wielu wybitnych myślicieli zostało zainspirowanych przez Pismo Święte do badania świata stworzonego przez Boga. Tak narodziła się nowożytna nauka. Niemiecki astronom Johannes Kepler (1571-1630), angielski fizyk Isaac Newton (1643-1727), angielski przyrodnik John Ray (1627-1705), angielski chemik Robert Boyle (1627-1691) i inni wielcy uczeni wierzyli, ze przez swoją pracę odkrywają pełniej dzieło Bożego stworzenia. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 9 [30.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 1)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 1,1-3; Rdz 1,3-5; Wj 20,8-11; Ap 14,7; Mt 19,3-6; Rz 5,12.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1-4).

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju maja fundamentalne znaczenie dla całego Pisma Świętego. Najważniejsze nauki czy doktryny biblijne mają swoje źródło w tych rozdziałach. Znajdujemy tu wzmiankę o naturze Boga działającego zgodnie jako Ojciec, Syn (zob. J 1,1-3; Hbr 1,1-2) i Duch Święty (zob. Rdz 1,2) w celu stworzenia świata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem w postaci stworzenia ludzkości (zob. Rdz 1,26-28). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]

JĘZYK, TEKST I KONTEKST BIBLII

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Pwt 32,46-47; 1 Krl 3,6; Lb 6,24-26; Rdz 1,26-27; 2,15-23; 15,1-5.

„Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie” (Pwt 31,26)

Miliardy ludzi na świecie mówią ponad sześcioma tysiącami języków. Całościowych przekładów Biblii dokonano na ponad sześćset języków, a przekładów Nowego Testamentu lub jego części — na ponad dwa i pół tysiąca kolejnych języków. Oczywiście jest to wielka liczba. Jednak nadal jest to mniej niż połowa języków używanych na świecie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 7 [16.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 6 [09.05]

DLACZEGO INTERPRETACJA BIBLII JEST KONIECZNA?

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 24,36-45; 1 Kor 12,10; 14,26; Dz 17,16-32; J 12,42-43.

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, ze On istnieje i ze nagradza tych, którzy go szukają” (Hbr 11,6)

Czytanie Biblii jest jednoznaczne z jej interpretowaniem. Ale jak to czynić? Jakich zasad powinniśmy przy tym przestrzegać? Jak mamy podchodzić do rożnego rodzaju pism, jakie znajdujemy w Biblii? Na przykład, jak ustalić, czy dany fragment tekstu, który czytamy, jest przypowieścią, symbolicznym proroczym snem czy historycznym sprawozdaniem? Już sama ta ważna decyzja co do kontekstu Pisma Świętego wymaga interpretacji. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 6 [09.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 5 [02.05]

SOLA SCRIPTURA, CZYLI TYLKO PISMO ŚWIĘTE

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Kor 4,1-6; Tt 1,9; 2 Tm 1,13; Mk 12,10.26; Łk 24,27.44-45; Iz 8,20.

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osadzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).

Protestancka zasada sola Scriptura (tylko Pismo Święte) wywyższa Biblie do rangi wyłącznego standardu i decydującego źródła chrześcijańskiej teologii. W przeciwieństwie do teologii rzymskokatolickiej, uznającej Pismo Święte i tradycje, protestanci podkreślają wyłączność Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary i religijnego nauczania. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 5 [02.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 4 [25.04]

BIBLIA AUTORYTATYWNYM ŹRÓDŁEM NASZEJ TEOLOGII

„A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą,
to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka” (Iz 8,20).

Nie istnieje ani jeden Kościół chrześcijański, który nie powoływałby się na Pismo Święte jako podstawę swoich zasad wiary. Jednak rola i autorytet Pisma Świętego w teologii nie są identyczne we wszystkich Kościołach. W tej kwestii występują bardzo istotne różnice miedzy poszczególnymi Kościołami. Jest to bardzo ważne i złożone zagadnienie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 4 [25.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 3 [18.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)

Niestety, w naszych postmodernistycznych czasach Biblia jest w znacznej mierze ponownie interpretowana w świetle filozofii podważającej zarówno natchnienie Biblii, jak i jej autorytet. W gruncie rzeczy Pismo Święte jest postrzegane jedynie jako zbiór poglądów ludzi żyjących w stosunkowo prymitywnej kulturze, którzy przypuszczalnie nie mogliby zrozumieć świata takiego, w jakim my żyjemy obecnie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 3 [18.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 2 [11.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, ze przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które tez w was wierzących skutecznie działa” (1 Tes 2,13).

Sposób, w jaki postrzegamy i rozumiemy pochodzenie i naturę Pisma Świętego, w znaczący sposób wpływa na role, jaka Biblia odgrywa w naszym życiu i Kościele. Nasz sposób interpretowania Biblii w istotnym stopniu zależy od naszego zrozumienia procesu objawienia i natchnienia. Jeśli chcemy właściwie rozumieć Pismo Święte, musimy przede wszystkim pozwolić, by sama Biblia określała podstawowe normy naszego posługiwania się nią. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 2 [11.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 1 [4.04]

WYJĄTKOWOŚĆ BIBLII

„Słowo twoje jest pochodnia nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).

Biblia jest wyjątkową, składa się bowiem z 66 ksiąg pisanych przez ponad czterdziestu autorów w okresie ponad 1500 lat na trzech kontynentach (w Azji, Afryce i Europie). Nie ma innej świętej czy religijnej księgi, która mogłaby się z Pismem Świętym równać. Nic dziwnego, przecież Biblia to Słowo Boże. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 1 [4.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

OD WYZNANIA GRZECHÓW DO POCIESZENIA

„O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!” (Dn 9,19).

9. rozdział Księgi Daniela zawiera jedna z najwspanialszych modlitw zapisanych w Biblii. W ważnych chwilach swojego życia Daniel uciekał się w modlitwie do Boga, by sprostać czekającym go wyzwaniom. Gdy Daniel i jego przyjaciele mieli być zabici z powodu tajemniczego snu pogańskiego króla, prorok przyszedł do Boga w modlitwie (zob. 2. rozdział Księgi Daniela).

Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]