Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1

List do Rzymian

Czy list, napisany ok. 2000 lat temu, kierowany do rzymskiej gminy chrześcijańskiej może znaleźć swoich adresatów również dzisiaj?
W Komentarzu do Listu do Rzymian Luter napisał: „List ten jest w istocie najważniejszą częścią Nowego Testamentu i ewangelią w najczystszej postaci, a wart jest nie tylko tego, by każdy chrześcijanin znał go słowo po słowie na pamięć, ale by zajmował się nim co dnia jako chlebem powszednim duszy” (Marcin Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, tłum. zbiorowe, Tymbes, [Tymbark] 2014, wyd. II,s. 7)  Przez najbliższe 3 miesiące spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Apostoł Paweł w Rzymie

„Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa
za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8).

Przeczytaj teksty:
Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania:

– Jakie zbory odwiedził Paweł podczas trzeciej podróży misyjnej?
– Dlaczego pragnie odwiedzić Rzym?
– W jakiej sytuacji Paweł pojawia się w Rzymie, i czy to jest dla niego
przeszkodą?
– Kim są świeci w Rzymie?
– Za co Paweł chwali zbór w Rzymie?

Zapoznaj się z materiałem wideo ze studium bieżącego tematu:

Słów kilka o samym liście

Autorem Listu do Rzymian jest ap. Paweł, a czas powstania datuje się (przypuszczalnie) na 58 r.n.e. w Koryncie za czasów cesarza Nerona. Adresatem listu jest zbór rzymski.

W pierwszych rozdziałach Paweł przedstawia nam ewangelię zbawienia. Dalej wskazuje nam jak ją stosować do różnych zagadnień życia, mając na myśli naszą egzystencje i życie wyznawców Kościoła. Porusza on takie kwestie teologiczne jak:stworzenie wszystkiego i upadek ludzkości

  • znaczenie chrztu
  • Boże synostwo wybranych
  • odrzucenie Żydów
  • doniosłość przykazań miłości
  • moralne i społeczne aspekty życia
  • uniwersalizm w sprawach wiary
  • powaga czynów i bliskość powrotu Jezusa

Apostoł Paweł dużo pisze o sprawiedliwości Bożej i usprawiedliwieniu. Stwierdza, że wszyscy zgrzeszyliśmy (Rzym 3,23) i zasługujemy na karę – potępienie. Sami od siebie nie możemy czynić woli Bożej, lecz potrzebujemy do tego Jego miłosierdzia i pomocy.

Kolejnym zagadnieniem jakie porusza w tym liście jest prawo Boże. Paweł chce przedstawić czytelnikowi prawo Boże we właściwym świetle i wskazać jego rolę w życiu chrześcijanina. Zwraca uwagę na fakt, iż formalne przestrzeganie prawa nie zbawia człowieka i może prowadzić do samousprawiedliwienia, a w końcowym efekcie do odrzucenia Zbawiciela. Bóg od człowieka oczekuje wiary, która będzie zakrywać grzech i da siłę do życia zgodnego z Jego wolą.

W następny poniedziałek kolejny odcinek…


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej