Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

UNIKANIE DRÓG ŚWIATA

„Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (…). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28).

Przeczytaj: Psalm 119,11; Efezjan 6,18; Rzymian 8,5-6; Hebrajczyków 11,1-6;
1 Królewska 3,14; Ezechiela 36,26-27

Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, który jako jedyny oferuje nam wolność od złudnych powabów świata.

Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ułudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. Przyjrzyjmy się tej więzi oraz temu, jak ważna jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Słowa zawarte w Biblii zachęcają abyśmy skupili naszą uwagę na najważniejszym: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,2; por. Flp 4,8), oraz wskazuje jak to czynić (Ps 119,11; Ef 6,18).

Ważne jest życie modlitewne.
Skoro, jak zaznaczyliśmy, mamy kierować myśli i uczucia ku temu, co niebiańskie, a nie temu, co ziemskie, modlitwa jest dla nas niezbędna. Jest tak dlatego, że ze swej natury modlitwa wskazuje nam wyższą rzeczywistość niż ta, którą dostrzegamy w naszym świecie.

Musimy się modlić w uległości wobec woli Boga, gdyż czasami nasze modlitwy mogą być jedynie wyrazem naszej egoistycznej natury.

Czy modlisz się? Czym jest dla ciebie modlitwa?

Jedną z najpiękniejszych historii zapisanych w Biblii jest to, jak Salomon prosił Boga, by ponad wszystko dał mu „serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?” (1 Krl 3,9). Przykład Salomona wskazuje na to, jak łatwo nawet najmądrzejsi i najlepiej zorientowani ludzie mogą się oddać próżności materializmu, jeśli nie żyją zgodnie z wiedzą, jaka została im dana.

Wielki bój jest realny. Dwie strony walczą o nas. Jedna przyciąga nas do Chrystusa (zob. J 6,44), a druga do świata (zob. 1 J 2,16). Moc Ducha Świętego w naszym życiu może nas pociągać i pociąga we właściwym kierunku, jeśli tylko poddajemy się Jemu. „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16,13; zob. także J 14,16). Duch Święty działa na nas z mocą, byśmy żyli zgodnie z zasadami i przez wiarę, a nie według zachcianek i emocjonalnych impulsów, którymi kieruje się świat. Skuteczne przygotowanie się do życia w niebie polega na wiernym życiu w tym świecie pod kierownictwem Ducha Świętego.

O tym co Bóg dokona dla nas abyśmy osiągnęli powodzenie w walce ze światem i jego powabami przeczytasz w tych fragmentach Biblii – Ez 36,26-27; J 14,26; Ef 3,16-17.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej