Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

BÓG CZY MAMONA?

Paweł w Liście do Filipian napisał o Jezusie: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Przeczytaj: Psalm 33,6-9; Ew. Mateusza 19,16-22; 1 Piotra 1,18; Hebrajczyków 2,14-15; Wyjścia 9,14; Psalm 50,10

Bóg nie marnuje słów na wyjaśnianie swojego stanowiska w kwestii obsesji na punkcie pieniędzy i spraw materialnych. Słowa skierowane przez Niego do chciwego bogacza, który doznając Jego błogosławieństwa, gromadził coraz więcej dla siebie, powinny napełnić nas wszystkich bojaźnią Bożą:
„Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty” (Łk 12,20-21).

Ułudą jest przypuszczać, że możemy służyć Bogu, a jednocześnie pałać nieograniczonym pragnieniem posiadania pieniędzy, gdyż takie podwójne życie nie jest możliwe na dłuższą metę.

Musimy podjąć decyzję.
W podjęciu decyzji powinno nam pomóc skupienie się na Bogu — kim On jest, co dla nas uczynił i co Mu zawdzięczamy?

Jezus stworzył wszechświat (Rdz 1,1; Ps 33,6-9; Iz 45,11-12; Jr 51,15; J 1,3) Skoro Jezus stworzył wszystko, to jakże więc materialne stworzenie miałoby być z natury złe? Niestety, jak każdy Boży dar, także dobra materialne mogą być użyte w złym celu, ale to nie czyni ich z natury złymi. Biblia ostrzega przed nadużywaniem i wypaczaniem tego, co Bóg stworzył na tym świecie, ale nie potępia samej materii. Przeciwnie, to Bóg stworzył materialny świat i chciał, by ludzie cieszyli się owocami i dobrami tego świata:
 “Będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi, ty, Lewita i obcy przybysz, który jest pośród ciebie”
(Pwt
26,11; zob. także Pwt 14,26).

Jezus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym.
Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Tak więc połączywszy w sobie boskość i człowieczeństwo, ma On wyjątkowe spojrzenie na to, co jest ważne na ziemi i co jest ważne dla wieczności. Jezus przyszedł na ten świat między innymi po to, by pokazać nam, jak miłujący i troskliwy jest Bóg i jak bardzo zabiega o każdego z nas.

Szatan usiłuje odłączyć ludzkość od Boga. Przykład bogatego młodzieńca  jest tego dowodem (por. Mt 19,16-22)

Czy jesteś bogaty, czy biedny, jak możesz się upewnić, że zachowujesz właściwą postawę wobec rzeczy tego świata?

Chrystus jest Odkupicielem (Kol 1,13; 1 Tes 1,10; 1 P 1,18; Hbr 2,14-15; Ga 3,13; Ap 1,5.)

Nikt nie może się równać z Bogiem (zob. 1 Krl 8,60). On myśli, pamięta i działa w sposób niepojęty dla nas. Bez względu na to, jak bardzo usiłujemy wyobrazić Go sobie jako podobnego do nas, On pozostaje Bogiem. On stworzył zarówno płatki śniegu, jak i ludzki mózg, dając każdemu człowiekowi indywidualność, a więc „Pan jest Bogiem i nie ma innego” (1 Krl 8,60). W końcu to On jest Stwórcą, a jako Stwórca z pewnością różni się od stworzenia.  (Zob. 1 Sm 2,2; Ps 86,8; Iz 55,8-9; Jr 10,10; Tt 1,2.)

To Bóg, a nie my, jest Właścicielem Wszystkiego (zob. Hi 38,4-11). My jesteśmy tylko przybyszami i dzierżawcami (zob. Kpł 25,23) jak Izraelici w Ziemi Obiecanej. Nawet powietrze, którym oddychamy, jest Bożym darem (zob. Dz 17,25).

Wszystko, co uważamy za swoje, naprawdę należy do Niego. My jesteśmy Jego szafarzami, a jako tacy mamy zarządzać widzialnymi i niewidzialnymi dobrami na chwałę Bogu.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 01/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej