Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

ŻADNEGO POTĘPIENIA – 8 rozdział Listu do Rzymian

“Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Rz 8,1″

Przeczytaj:
List do Rzymian 8,1-17.

8. rozdział Listu do Rzymian jest odpowiedzią Pawła na 7. rozdział. W 7. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi o rozczarowaniu, porażce i potępieniu. W 8. rozdziale nie ma już potępienia, które zostało zastąpione wolnością i zwycięstwem dzięki Jezusowi Chrystusowi.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł napisał, że jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to przykre doświadczenie opisane w tym rozdziale listu będzie twoim udziałem. Będziesz niewolnikiem grzechu niezdolnym do czynienia tego, co chcesz czynić. W 8. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi, że Jezus Chrystus oferuje ci wyzwolenie z grzechu i wolność do czynienia dobra, które pragniesz czynić, ale na czynienie którego nie pozwalała ci twoja cielesna natura. Następnie Paweł wyjaśnia, że ta wolność została nabyta za nieskończoną cenę. Chrystus, Syn Boży, przyjął człowieczeństwo. Jedynie w ten sposób mógł nawiązać z nami łączność i stać się dla nas przykładem, a także naszym Zastępcą, by umrzeć za nas. Przyszedł więc „w postaci grzesznego ciała” (Rz 8,3). W efekcie słuszne żądania prawa wykonały się na nas (zob. Rz 8,4). Inaczej mówiąc, Chrystus umożliwił zwycięstwo nad grzechem, a tym samym spełnienie słusznych wymagań prawa Bożego tym, którzy wierzą — nie jako zbawczy środek, ale jako efekt zbawienia.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian, gdzie Paweł przedstawia człowieka przekonanego, ale nie poddanego Chrystusowi jako cielesnego — niewolnika grzechu. Taki człowiek jest skazany na śmierć (zob. Rz 7,11.13.24). Służy prawu grzechu (zob. Rz 7,23.25).

Co uwalnia człowieka z niewoli grzechu?
Paweł odpowiada na to pytanie w Rz 8,2.

„Każda dusza odmawiająca podporządkowania się Bogu znajduje się pod kontrolą innej siły. Nie jest panem siebie. Może rozprawiać o wolności, gdy tymczasem żyje w stanie najpodlejszego niewolnictwa. (…). Nawet jeżeli człowiek schlebia sobie, że w swoim życiu kieruje się własnym sądem, w istocie posłuszny jest woli księcia ciemności. Chrystus przyszedł, aby wyzwolić duszę z niewoli grzechu”. (Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 421.)

Czy jesteś niewolnikiem, czy wolnym w Chrystusie?
Jak możesz być tego pewny?

„Plan zbawienia nie oferuje wierzącym życia wolnego od cierpień i prób z tej strony Królestwa Bożego. Przeciwnie, wzywa ich do naśladowania Chrystusa na tej samej drodze wyrzeczeń i zniewag. (…). Przez takie próby i prześladowania charakter Chrystusa jest powielany i objawiany w Jego ludzie. (…). Uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa, jesteśmy wychowywani, uczeni dyscypliny i przygotowywani do udziału w przyszłej chwale” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1980, t. VI, s. 568-569.)
(porówna z: Mar. 8,34; Mat. 24,9; Jan 15,20)

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej