Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.4

USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ

“Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” Rzym 3,38

Przeczytaj:
List do Rzymian 3,19-28

To wielka prawda, która więcej niż inne zainicjowała reformację protestancką. Jak to działa? Spróbujmy wyjaśnić.

Sprawiedliwość jest obrazowym pojęciem zaczerpniętym z prawa. Przestępca prawa staje przed sędzią i zostaje skazany na śmierć za swoje zbrodnie. Ale oto stawia się  zastępca i bierze zbrodnię przestępcy na siebie, oczyszczając go w ten sposób. Akceptując tego zastępcę, przestępca zostaje nie tylko oczyszczony przed sędzią ze swojej winy, ale jest traktowany tak, jakby nigdy nie popełnił przestępstwa, za które stanął przed sądem, Jest tak dlatego, że zastępca, który ma doskonałą (czystą) kartotekę, oferuje przestępcy, któremu przebaczono, swoje doskonałe zachowywanie prawa.

Dlatego zostajemy usprawiedliwieni przed Bogiem – nie ze względu na nasze uczynki, ale ze względu na Jezusa, którego sprawiedliwość, staje się naszą, gdy przyjmujemy ją przez wiarę.

Prawo jest dobre, lecz czego nie może uczynić?
“A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.” Rz 3,19-20

Prawo nie może usunąć winy. Może jedynie skłonić grzesznika, by szukał ratunku. Zbawienie grzesznika nie jest funkcją prawa moralnego. Jego funkcją jest objawienie charakteru Boga i wskazanie ludziom, w czym nie odzwierciedlają tego charakteru.

“… są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie” Rz 3,24

Skoro ewangelia o zbawieniu jest tak dobra, co powstrzymuje ludzi od jej przyjęcia? Co powstrzymuje cię od przyjęcia wszystkiego, co Pan ci obiecuje i oferuje?

Niestety, wielu chrześcijan błędnie rozumie i niewłaściwie stosuje werset Rz 3,28. Twierdzą oni, że wystarczy, by człowiek wierzył, a lekceważą uczynki posłuszeństwa, i to nawet posłuszeństwa prawu moralnemu (10 przykazań). Czyniąc to, zupełnie wykręcają sens słów Pawła. W Liście do Rzymian i innych listach Paweł przywiązuje wielką wagę do przestrzegania prawa moralnego. Jezus z pewnością także wyrażał taki pogląd, podobnie jak Jakub i Jan (zobacz: Mt 19,17; Rz 2,13; Jk 2,10-11; Ap. 14,12)

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej