Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.2

SPÓR

“Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” Ew. Jana 1,17

Przeczytaj:
Hebr 8,6; Mat 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12

Dla wielu żydów, którzy stawali się chrześcijanami za sprawą ewangelizacji prowadzonej przez apostołów i uczniów Jezusa, powstał problem związany z nawracającymi się poganami. Wielu żydów twierdziło, że poganie zanim staną się chrześcijanami muszą zostać Żydami. Ten spór rozwiązano na zjeździe Kościoła (soborze) w Jerozolimie opisanym w Dziejach Apostolskich 15,5-31, którego konkluzją było postanowienie:

“Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.” Dz.Ap. 15,28-29

A więc poganie nie musieli stać się Żydami (przestrzegać mnóstwa przepisów ceremonialnych), by przyjąć Chrystusa i być chrześcijanami.

Niestety pomimo decyzji podjętej podczas zjazdu Kościoła, niektórzy nauczyciele nękali zbory naleganiem, by nawróceni poganie przestrzegali izraelskich przepisów i reguł w tym obrzezania. Paweł stanowczo się temu przeciwstawiał pisząc do zboru w Galacji (Ga 1,1-12), oraz uprzedzając przed tym zbór w Rzymie.

Gdy Jezus złożył ofiarę na krzyżu za grzech całej ludzkości, przepisy ceremonialne wskazujące na niego przestały obowiązywać, czego dowodem było rozdarcie zasłony w świątyni (Mt 27,51; Mar 15,38; Łuk 23,45 ). Prawo moralne (dziesięć przykazań) nadal obowiązuje gdyż jest oparte na charakterze Boga i Chrystusa,  jest tak samo częścią nowego przymierza jak było częścią starego.

O prawie moralnym w okresie Nowego Testamentu mówią teksty: Mt 19,17, Ap 12,17; Ap 14,12; Jk 2,10-11.

Odpowiedz na pytania:

– Jakie obietnice Pisma Świętego są twoimi ulubionymi? Czy twoje decyzje mogą stanąć na przeszkodzie w ich spełnieniu?
– Dlaczego współdziałanie z Kościołem jest ważne?
– Czy zdarza się, że nakładasz na kogoś ciężar, który jest niepotrzebny, który związany jest bardziej z tradycją niż Bożymi przykazaniami?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej