Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić,
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 12,1-13,14.

Chociaż Paweł usilnie starał się uwolnić swoich adresatów od błędnego pojmowania prawa, to jednak zawsze i wszędzie wzywał wszystkich chrześcijan do przestrzegania wysokiego standardu posłuszeństwa. To posłuszeństwo jest efektem wewnętrznej przemiany serca i umysłu — przemiany następującej wyłącznie dzięki mocy Bożej działającej w człowieku, który poddaje się Bogu.
List do Rzymian nie zawiera żadnej sugestii, by to posłuszeństwo było czymś automatycznym. Chrześcijanin musi zostać uświadomiony co do Bożych wymagań, musi pragnąć być im posłuszny oraz powinien przyjmować moc, bez której to posłuszeństwo nie jest możliwe.
Oznacza to, że uczynki są częścią chrześcijańskiej wiary. Paweł nigdy nie zamierzał pomniejszać wartości uczynków. W 13., 14. i 15. rozdziale Listu do Rzymian podkreśla zdecydowanie ich znaczenie. Nie przeczy w ten sposób temu, co napisał wcześniej o sprawiedliwości przez wiarę. Przeciwnie, uczynki są prawdziwym wyrazem, co znaczy żyć przez wiarę.

Jak mamy o objawiać miłość do bliźnich? – przeczytaj: Rz 12,3-21

Jaki powinien być stosunek chrześcijanina do Państwa? – przeczytaj: Rz 13,1-7
Te słowa Pawła są tym ciekawsze, iż pisał on w czasach, gdy pogańskie imperium władało światem — niezwykle brutalne, zepsute do szpiku kości, niewiedzące nic o prawdziwym Bogu i mające wkrótce wszcząć szeroko zakrojone prześladowania chrześcijan. Przecież to z rozkazu władz cesarstwa Paweł miał zginąć! A jednak apostoł opowiadał się za tym, by chrześcijanie byli przykładnymi obywatelami nawet w państwie rządzonym przez takie władze?

Mamy wzajemnie się miłować – przeczytaj Rz 13,8

A to wszystko mamy czynić bo zbawienie jest bliskie – przeczytaj Rz 13,11

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

 


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej