Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza – odc. 1 [5.10]

ZROZUMIEĆ SENS HISTORII — ZOROBABEL IEZDRASZ

 „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa zie-mi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie” (Ezd 1,2).

Przeczytaj: : Jr 25,11-12; Dn 9,1-2; Ezd 4,1-7; Iz 55,8-9; Ezd 7,1-28.

W pismach Jeremiasza Bóg obiecał, że Jego lud powróci do domu po70 latach wygnania w Babilonii. Król Cyrus stał się narzędziem, przez które Bóg umożliwił ten powrót. Cyrus, namaszczony przez Boga (zob. Iz 45,1), wydał około 538 roku przed Chrystusem dekret, uwalniając lud Boży oraz pozwalając Izraelitom na powrót do ich ojczystego kraju i odbudowanie świątyni. To Bóg (nie Cyrus) powiedział „o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane — a o świątyni: Będziesz na nowo założona” (Iz 44,28). Bóg zagwarantował, że Jerozolima zostanie odbudowana, a następnie pobudził serce Cyrusa, by wydał pozwolenie na odbudowę świątyni.

Zawsze rzeczą krzepiącą jest widzieć lud Boży odpowiadający pozytywnie na działania Pana: „Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie” (Ezd 1,5). Widzimy tu przykład ludzi odpowiadających pozytywnie na wielkie i łaskawe dokonania Boga. Najlepiej postępujemy wtedy, gdy uświadamiamy sobie, kim jest Bóg i co uczynił, oraz gdy wiemy, że z miłością podejmuje On działania dla dobra swego ludu.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu, który znajdziesz na tej stronie:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2019
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej