Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 8 [23.05]

STWORZENIE. KSIĘGĄ RODZAJU JAKO FUNDAMENT (CZ. 1)

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 1,1-3; Rdz 1,3-5; Wj 20,8-11; Ap 14,7; Mt 19,3-6; Rz 5,12.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1-4).

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju maja fundamentalne znaczenie dla całego Pisma Świętego. Najważniejsze nauki czy doktryny biblijne mają swoje źródło w tych rozdziałach. Znajdujemy tu wzmiankę o naturze Boga działającego zgodnie jako Ojciec, Syn (zob. J 1,1-3; Hbr 1,1-2) i Duch Święty (zob. Rdz 1,2) w celu stworzenia świata i wszystkiego, co jest na nim, ze szczytowym dokonaniem w postaci stworzenia ludzkości (zob. Rdz 1,26-28). Księga Rodzaju informuje nas o sobocie (zob. Rdz 2,1-3), pochodzeniu zła (zob. 3. rozdział Księgi Rodzaju), Mesjaszu i planie odkupienia (zob. Rdz 3,15), ogólnoświatowym potopie (zob. 6., 7., 8. i 9. rozdział Księgi Rodzaju), przymierzu (zob. Rdz 1,28; 2,2-3.15-17; 9,9-17;
15,1-21) oraz pomieszaniu języków i rozproszeniu ludów (zob. 10. i 11. rozdział Księgi Rodzaju), a także zapoznaje z genealogiami, które stanowią ramy biblijnej chronologii od stworzenia świata do Abrahama (zob. 5. i 11. rozdział Księgi Rodzaju). Również nasza wiedza o mocy słowa wypowiedzianego przez Boga (zob. Rdz 1,3; 2 Tm 3,16; J 17,17), naturze ludzi (zob. Rdz 1,26-28), charakterze Boga (zob. Mt 10,29-30), małżeństwie mężczyzny z kobieta (zob. Rdz 1,27-28; 2,18.21-25), zarządzaniu ziemią i jej zasobami (zob. Rdz 1,26; 2,15-19) oraz obiecanej nadziei nowego stworzenia (zob. Iz 65,17; 66,22; Ap 21,1) są oparte na tych
pierwszych rozdziałach, które będziemy studiować w tym i przyszłym tygodniu.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]