Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 10 [6.06]

BIBLIA JAKO HISTORIA

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Sm 17,1-58; Iz 36,1-3; 37,14-38; Dn 1,1-21; 5,1-6,1; Mt 26,57-67; Hbr 11,1-40.

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cie wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2; Pwt 5,6).

Biblia powstała w biegu historii. Biblijna historia zmierza liniowo naprzód od absolutnego początku, gdy Bóg stworzył wszystko, do ostatecznego końca, gdy On odnowi ziemie po powtórnym przyjściu Chrystusa.

Historyczny charakter Pisma Świętego to jedna z cech, która wyróżnia je wśród świętych ksiąg innych religii. Biblia zakłada istnienie Boga, który osobiście działa w dziejach ludzkości — nie stara się nawet tego udowadniać.

Na początku Bóg przemawia i na ziemi zostaje stworzone życie (zob. Rdz 1,1-31). Powołuje Abrama z Chaldei. Wyprowadza swój lud z niewoli w Egipcie. Własnym palcem pisze dziesięcioro przykazań na kamiennych tablicach (zob. Wj 31,18). Posyła proroków. Zsyła kary. Wzywa ludzi, by przestrzegali Jego boskiego prawa oraz głosili Jego plan zbawienia innym ludziom. Ostatecznie posyła na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na zawsze zmieniając bieg historii.

W tym tygodniu przyjrzymy się pewnym kluczowym zagadnieniom w historii ukazanej w Biblii oraz pewnym archeologicznym dowodom, które pomagają potwierdzić historię przedstawioną w Biblii.

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]