Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 1 [4.04]

WYJĄTKOWOŚĆ BIBLII

„Słowo twoje jest pochodnia nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).

Biblia jest wyjątkową, składa się bowiem z 66 ksiąg pisanych przez ponad czterdziestu autorów w okresie ponad 1500 lat na trzech kontynentach (w Azji, Afryce i Europie). Nie ma innej świętej czy religijnej księgi, która mogłaby się z Pismem Świętym równać. Nic dziwnego, przecież Biblia to Słowo Boże.

Ocalało ponad 24 600 rękopisów nowotestamentowych z pierwszych czterech wieków po Chrystusie. Z dzieł greckiego filozofa Platona (427-347) zachowało się tylko siedem oryginalnych rękopisów, a z dzieł greckiego historiografa Herodota (485-425) — osiem. Najlepiej udokumentowanym dziełem literackim starożytności jest pochodząca z ósmego wieku przed Chrystusem Iliada greckiego poety Homera, bowiem ów poemat zachował się w 263 egzemplarzach. Tak wiec mamy mocne dowody potwierdzające wiarygodność tekstu Nowego Testamentu.

Biblia była pierwsza księgą — o jakiej wiemy — przełożona z języka oryginalnego na inny język, pierwszą ksiegą wydana drukiem na Zachodzie oraz pierwszą księgą szeroko rozpowszechniona w wielu językach, tak iż obecnie może ją czytać 95 procent ludności świata.

Biblia jest także wyjątkową co do treści i przesłania, które skupiają się na odkupieńczych dokonaniach Boga w dziejach ludzkości. Ta święta historia jest spleciona z proroctwem, które zapowiada przyszłe spełnienie Bożych planów i ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego. Biblia jest żywym Słowem Bożym dzięki obietnicy, iż ten sam Duch Święty, który natchnął autorów ksiąg biblijnych (zob. 2 Tm 3,16-17), będzie tez kierował ku pełni prawdy wierzących i studiujących to Słowo (zob. J 14,16-17; 15,26; 16,13).

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– obejrzyj lekcję wideo z bieżącej lekcji