Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 11 [13.06]

BIBLIA I PROROCTWA

STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dn 2,27-45; J 14,29; Lb 14,34; Dn 7,1-25; 8,14; 1 Kor 10,1-13.

„A ten odpowiedział mu: Az do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Biblijne proroctwa są niezwykle istotne dla naszej tożsamości i misji. Są wewnętrznym i zewnętrznym mechanizmem potwierdzającym prawdziwość Słowa Bożego. Jezus stwierdził:
— „Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie” (J 14,29; zob. także J 13,19). Zatem bardzo ważna jest odpowiedz na następujące pytanie:
— Jak powinniśmy prawidłowo interpretować proroctwa, abyśmy wiedzieli, kiedy proroctwo się wypełniło lub kiedy wypełni?

Reformatorzy protestanccy posługiwali się historycystyczną metoda interpretacji. Metoda ta jest identyczna z ta, jaka posłużyli się Daniel i Jan jako kluczem do własnej interpretacji. Metoda historycystyczna każe postrzegać proroctwa jako postępujące i stale wypełniające się w historii, począwszy od jakiegoś określonego punktu w przeszłości, a skończywszy na Królestwie Bożym. W tym tygodniu będziemy studiować podstawy historycystycznej interpretacji proroctw. „W historii mamy dostrzegać spełnienie proroctw, studiować działania Opatrzności w wielkich ruchach reformacyjnych oraz rozumieć rozwój wydarzeń prowadzących narody ku ostatecznemu konfliktowi wielkiego boju” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. 8, Mountain View–Omaha 1948, s. 307.).

– pobierz lekcję w PDF do osobistego studiowania
– Historia misyjna dla dzieci [PDF]