Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

DZIECI OBIETNICY – Czy Bóg steruje nami jak marionetkami?

„Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18).

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 9,1-33.

„Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (…). Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,13.15).  O czym Paweł mówi w powyższych wersetach? Co z ludzką wolą i wolnością wyboru, bez których to, w co wierzymy, nie ma zbyt wiele sensu? Czy nie jesteśmy wolni, by wybrać albo odrzucić Boga? Czyżby te wersety uczyły, że pewni ludzie są wybrani do zbawienia, a inni są wybrani na zatracenie, bez względu na ich osobiste wybory?

Odpowiedź, jak zwykle, znajdujemy, spoglądając na szerszy obraz tego, o czym mówi Paweł. Apostoł podąża tu za argumentacją mającą na celu wykazanie, iż Bóg ma prawo wybrać tych, którymi posługuje się jako swoimi wybranymi.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,6).

Celem Boga było to, by przez objawienie Jego charakteru cały świat został pociągnięty do Niego za pośrednictwem Izraela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

ŻADNEGO POTĘPIENIA – 8 rozdział Listu do Rzymian

“Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Rz 8,1″

Przeczytaj:
List do Rzymian 8,1-17.

8. rozdział Listu do Rzymian jest odpowiedzią Pawła na 7. rozdział. W 7. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi o rozczarowaniu, porażce i potępieniu. W 8. rozdziale nie ma już potępienia, które zostało zastąpione wolnością i zwycięstwem dzięki Jezusowi Chrystusowi.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł napisał, że jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to przykre doświadczenie opisane w tym rozdziale listu będzie twoim udziałem. Będziesz niewolnikiem grzechu niezdolnym do czynienia tego, co chcesz czynić. W 8. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi, że Jezus Chrystus oferuje ci wyzwolenie z grzechu i wolność do czynienia dobra, które pragniesz czynić, ale na czynienie którego nie pozwalała ci twoja cielesna natura. Następnie Paweł wyjaśnia, że ta wolność została nabyta za nieskończoną cenę. Chrystus, Syn Boży, przyjął człowieczeństwo. Jedynie w ten sposób mógł nawiązać z nami łączność i stać się dla nas przykładem, a także naszym Zastępcą, by umrzeć za nas. Przyszedł więc „w postaci grzesznego ciała” (Rz 8,3). W efekcie słuszne żądania prawa wykonały się na nas (zob. Rz 8,4). Inaczej mówiąc, Chrystus umożliwił zwycięstwo nad grzechem, a tym samym spełnienie słusznych wymagań prawa Bożego tym, którzy wierzą — nie jako zbawczy środek, ale jako efekt zbawienia. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.8

7 rozdział Listu do Rzymian – wewnętrzne zmagania człowieka

„Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według  przestarzałej litery” (Rz 7,6).

Przeczytaj:
List do Rzymian 7,1-25.

„Znaczenie [Rz 7,14-25] jest jednym z najczęściej omawianych problemów w całym Liście do Rzymian. Główne wątpliwości dotyczą tego, czy opis tak wielkich moralnych zmagań może mieć tło autobiograficzne, a jeśli tak, to czy ten fragment listu odnosi się do doświadczenia Pawła przed nawróceniem, czy po nawróceniu. To, że Paweł pisze o własnych zmaganiach z grzechem, wydaje się wynikać z prostego sensu jego słów1 (…). Oczywiście prawdą jest także to, że Paweł opisał konflikt, jakiego w ten czy inny sposób doświadcza każdy, komu uświadomione zostały duchowe wymagania świętego prawa Bożego” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Hagerstown 1980, t. VI, s. 553.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.8

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.7

POKONANIE GRZECHU

“… grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” Rzym 6,14

Przeczytaj:
List do Rzymian 6,1-23; 1 List Jana 1,8-2,1.

Jeśli uczynki nie mogą nas zbawić, to dlaczego mielibyśmy zaprzątać sobie nimi głowę? Dlaczego nie mielibyśmy nadal grzeszyć?

Paweł zawarł odpowiedź na to pytanie w rozdziale 6 Listu do Rzymian. Pisze o czymś co powszechnie jest rozumiane jako uświęcenie – proces, w którym pokonujemy grzech i coraz pełniej odzwierciedlamy  charakter Chrystusa.

Przyjrzyjmy się innej stronie zbawienia przez wiarę – obietnicom zwycięstwa nad grzechem w życiu człowieka zbawionego przez Jezusa.

“A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.” Rz 5,20.21 Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.7

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.6

ADAM I JEZUS

“Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” Rzym 5,1-2

Przeczytaj:
List do Rzymian 5,1-21.

Przez upadek jednego człowieka, Adama, cała ludzkość została dotknięta potępieniem, wyobcowaniem i śmiercią. Przez zwycięstwo jednego człowieka , Jezusa, cała ludzkość uzyskała nowy status przed Bogiem. Przez wiarę w Jezusa zapis grzechów ludzi i kara stosowna do tych grzechów mogą być wymazane, przebaczone i na zawsze odpuszczone.

Paweł przeciwstawia Jezusa Adamowi, wykazując, jak Chrystus odzyskał wszystko to, co Adam stracił, oraz wskazując, że ofiary grzechu Adama mogą przez wiarę być uratowane przez Jezusa, Zbawiciela. Podstawą tego jest ofiara Chrystusa złożona na krzyżu – Jego zastępcza śmierć, która otwiera drogę zbawienia każdemu człowiekowi, Żydowi czy poganinowi, przez Jezusa, który przez swoją krew umożliwił usprawiedliwienie każdego, kto go przyjmuje.

Przeczytaj i zastanów się nad poniższymi tekstami:

Rz 5,1-5 – usprawiedliwienie jest wyłącznie z wiary, przez zasługi Jezusa. Zwróć uwagę na 3 rzeczy wymienione w tym tekście: cierpliwość, doświadczenie i nadzieję.
Rz 5,6-8 – Boża miłość została objawiona w Jezusie Chrystusie
Rz 5,12 – wszyscy jesteśmy grzesznikami, lecz jest nadzieja (por. Ap 1,18)
Rz 5,15-19 – porównanie tego czego dokonała Adam z tym czego dokonał Jezus.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej