Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

NAWYKI SZAFARZA

 „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11)

Przeczytaj: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27

Nasze nawyki świadczą o celu i kierunku naszego życia. Ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami. Daniel miał nawyk codziennej modlitwy (zob. Dn 6,11). Paweł miał zwyczaj uczęszczania do synagogi (zob. Dz 17,1-2). Napisał też: „Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje” (1 Kor 15,33). Mamy rozwijać dobre nawyki, a odrzucać te niewłaściwe.

„W życiu doczesnym i wiecznym będziemy takimi, jakimi czynią nas nasze nawyki. Życie tych, którzy rozwijają dobre nawyki i są wierni we wszystkich obowiązkach, będzie jak światło rzucające jasne promienie na drogę innych”(Ellen G. White, Testimonies for the Church, Omaha 1948, t. IV, s. 452.). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11

DŁUGI I CODZIENNE PODEJMOWANIE DECYZJI

„Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rz 13,7-8).

Przeczytaj:  Ps 37,21; Mt 4,3-10; 6,33; Pwt 28,12; Prz 13,11; 21,5; 2 Kor 4,18

Czasami możesz mieć szczęście i znaleźć kogoś, kto pożyczy ci trochę pieniędzy. Być może ta osoba uczyni to z czystych pobudek serca, bo chce ci pomóc wyjść z finansowych kłopotów. Ale w większości ludzie nie pożyczają pieniędzy z dobroci serca. Pożyczają pieniądze dla zysku, aby odebrać je z odsetkami.

Powinniśmy czynić wszystko, co możemy, by uniknąć zaciągania długów. Oczywiście w pewnych okolicznościach, takich jak zakup domu czy samochodu, budowa kościoła czy zdobycie wykształcenia, musimy zaciągnąć kredyt. Ale należy to czynić mądrze i spłacić dług najszybciej jak to możliwe.
Ale musimy być ostrożni. Wydawanie pieniędzy, których nie mamy, prowadzi chrześcijan do „uczynienia chciwości i umiłowania ziemskich dóbr nadrzędną cechą ich charakteru. Póki te cechy panują, zbawienie i łaska są odsuwane na dalszy plan”(Ellen G. White, Early Writings, Waszyngton 1945, s. 267.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 10

ROLA SZAFARSTWA

„Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7)

Przeczytaj: Kol 1,16-18; Hbr 4,14-16; 3 J 1,3; Rdz 6,13-18; Ap 14,6-12; 1 P 1,15-16

Ponieważ szafarstwo jest wielowymiarowym zagadnieniem, łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz, gdy skupimy się w obliczu trudności z ogarnięciem całości na szczegółach. Szafarstwo jest proste, a jednocześnie złożone, a więc może być łatwo błędnie zrozumiane. Jednak ani chrześcijanin, ani Kościół nie mogą istnieć bez szafarstwa. Być chrześcijaninem, znaczy być dobrym szafarzem.

„Szafarstwo to nie teoria ani filozofia, a program działania. Jest to prawdziwie chrześcijańska zasada życia. (…). Szafarstwo jest niezbędne dla właściwego zrozumienia życia oraz prawdziwego i żywego doświadczenia religijnego. Jest nie tylko sprawą właściwego zrozumienia, ale także postępowania, które w zdecydowany sposób wpływa na wszystkie dziedziny życia”(LeRoy E. Froom,  Stewardship in Its Larger Aspects, Mountain View 1929, s. 5.). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 10

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 9

DARY WDZIĘCZNOŚCI

 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16)

Przeczytaj: Mt 6,19-21; Ef 2,8; 1 P 4,10; Łk 7,37-47; 2 Kor 8,8-15; 9,6-7

Nasz Bóg jest ofiarnym Bogiem. Ta wielka prawda jest najlepiej widoczna w ofierze Jezusa. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11,13).

Bóg nieustannie rozdaje dary, ponieważ taki jest Jego charakter. Tak więc i my, skoro pragniemy Go naśladować, powinniśmy być ofiarni. Trudno sobie wyobrazić większą sprzeczność samą w sobie niż samolubny chrześcijanin. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 9

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

ODDZIAŁYWANIE DZIESIĘCINY

„Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (1 Kor 9,13-14).

Przeczytaj: Mk 16,15; 1 P 3,8-9; 1 Kor 9,14; Rz 3,19-24

Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor 13,5). Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi (zob. Rdz 14,18-20; Hbr 7,4). Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służąc w świątyni (zob. 2 Krn 31,4-10). Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8