Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 3 [18.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)

Niestety, w naszych postmodernistycznych czasach Biblia jest w znacznej mierze ponownie interpretowana w świetle filozofii podważającej zarówno natchnienie Biblii, jak i jej autorytet. W gruncie rzeczy Pismo Święte jest postrzegane jedynie jako zbiór poglądów ludzi żyjących w stosunkowo prymitywnej kulturze, którzy przypuszczalnie nie mogliby zrozumieć świata takiego, w jakim my żyjemy obecnie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 3 [18.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 2 [11.04]

POCHODZENIE I NATURA BIBLII

„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, ze przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które tez w was wierzących skutecznie działa” (1 Tes 2,13).

Sposób, w jaki postrzegamy i rozumiemy pochodzenie i naturę Pisma Świętego, w znaczący sposób wpływa na role, jaka Biblia odgrywa w naszym życiu i Kościele. Nasz sposób interpretowania Biblii w istotnym stopniu zależy od naszego zrozumienia procesu objawienia i natchnienia. Jeśli chcemy właściwie rozumieć Pismo Święte, musimy przede wszystkim pozwolić, by sama Biblia określała podstawowe normy naszego posługiwania się nią. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 2 [11.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 1 [4.04]

WYJĄTKOWOŚĆ BIBLII

„Słowo twoje jest pochodnia nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).

Biblia jest wyjątkową, składa się bowiem z 66 ksiąg pisanych przez ponad czterdziestu autorów w okresie ponad 1500 lat na trzech kontynentach (w Azji, Afryce i Europie). Nie ma innej świętej czy religijnej księgi, która mogłaby się z Pismem Świętym równać. Nic dziwnego, przecież Biblia to Słowo Boże. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Jak interpretować Pismo Święte – odc. 1 [4.04]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

OD WYZNANIA GRZECHÓW DO POCIESZENIA

„O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!” (Dn 9,19).

9. rozdział Księgi Daniela zawiera jedna z najwspanialszych modlitw zapisanych w Biblii. W ważnych chwilach swojego życia Daniel uciekał się w modlitwie do Boga, by sprostać czekającym go wyzwaniom. Gdy Daniel i jego przyjaciele mieli być zabici z powodu tajemniczego snu pogańskiego króla, prorok przyszedł do Boga w modlitwie (zob. 2. rozdział Księgi Daniela).

Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 10 [7.03]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 9 [29.02]

OD SKAŻENIA DO OCZYSZCZENIA

„A ten odpowiedział mu: Az do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Wizja zapisana w 8. rozdziale Księgi Daniela została dana prorokowi w 548 lub 547 roku przed Chrystusem i zawiera pewne istotne objaśnienia dotyczące sadu przedstawionego w 7. rozdziale Księgi Daniela. W przeciwieństwie do wizji z 2. i 7. rozdziału Księgi Daniela wizja z 8. rozdziału Księgi Daniela pomija Babilonie i zaczyna się od Medii-Persji, jako ze w tym czasie Babilonia już schodziła ze sceny dziejów, a koalicja Medów i Persów miała zająć miejsce Babilonii jako nowa światowa potęga. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 9 [29.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 8 [22.02]

ZE WZBURZONEGO MORZA NA OBŁOKI NIEBIESKIE

„Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane” (Dn 7,27).

Zapisana w 7. rozdziale Księgi Daniela wizja, która będziemy studiować w tym tygodniu, jest paralelna do snu z 2. rozdziału Księgi Daniela. Jednak 7. rozdział Księgi Daniela poszerza znacząco to, co zostało objawione w 2. rozdziale Księgi Daniela. Po pierwsze wizja pojawia się nocą i przedstawia morze wzburzone przez cztery wiatry. Ciemność i woda przywołują na myśl dzieło stworzenia, tyle ze tutaj prawdziwe stworzenie zostaje w pewnym sensie wypaczone i zaatakowane. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 8 [22.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 7 [15.02]

ANIOŁ W LWIEJ JAMIE

„Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy” (Dn 6,5).

Gdy Medowie i Persowie podbili Babilonie, Dariusz Medyjczyk uznał mądrość Daniela i uczynił go swoim ministrem. Sędziwy prorok tak doskonale znał się na administrowaniu królestwem, iż z czasem nowy król zdecydował postawić go na czele swojego rządu. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 7 [15.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 6 [8.02]

OD ZUCHWALSTWA DO UNICESTWIENIA

„On zmienia czasy i pory, On utracą królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu” (Dn 2,21).

5. rozdział Księgi Daniela daje nam przejmujący przykład ludzkiej pychy prowadzącej do tragicznego końca. Choć trzeba przyznać, ze długo to trwało, zanim Nebukadnesar  nauczył się swojej lekcji, to przynajmniej ostatecznie jednak się jej nauczył. Jego wnuk, Belsazar, nie okazał się nawet tak pojętny. Używając świątynnych naczyń podczas pijackiej uczty, Belsazar dopuścił się świętokradztwa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 6 [8.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 5 [1.02]

OD PYCHY DO POKORY

„Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie” (Dn 3,33).

Pycha została nazwana pierwszym grzechem. Po raz pierwszy objawiła się u Lucyfera, anioła przebywającego na niebiańskim dworze. Przez Ezechiela Bóg mówi o szatanie:
— „Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoja mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cie na ziemie; postawiłem cie przed królami, aby się z ciebie naigrawali” (Ez 28,17). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 5 [1.02]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 4 [25.01]

Z PIECA DO PAŁACU

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej reki, o królu” (Dn 3,17).

„W ten sposób młodzieńcy napełnieni Duchem Świętym ogłosili całemu narodowi swa wiarę, iż Ten, któremu oddają cześć, jest jedynym i żyjącym Bogiem. Ten pokaz ich wiary był najwymowniejszym przedstawieniem zasad, które wyznawali. Aby uzmysłowić bałwochwalcom moc i wielkość żyjącego Boga, Jego słudzy musieli sami okazać Mu szacunek. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 4 [25.01]