Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 9 [2.06]

ZWIEDZENIA W CZASIE KOŃCA

„I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię , zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,9).

Przeczytaj: Ap 2,13.24; 2 Kor 11,13-15; Ps 146,4; Rdz 1,1-2,3; Ap 13,1-17.

Jeszcze przed usunięciem z nieba szatan posługiwał się zwiedzeniem, działając wśród aniołów. „Opuściwszy swoje miejsce tuż obok Boga, Lucyfer poszedł siać niezadowolenie wśród aniołów. Pracując skrycie i przez pewien czas ukrywając swe rzeczywiste zamiary pod pozorem szacunku dla Boga, usiłował wywołać niezadowolenie z praw, jakim podlegały niebiańskie istoty, twierdząc, że nakładały one na nie pewne ograniczenia” ( Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2017, wyd. XVIII, s. 306.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 9 [2.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 8 [26.05]

WIELBIENIE STWÓRCY

„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6).

Przeczytaj: Ap 14,6-7; Mt 24,14; Ga 3,22; Łk 23,32-43; Rdz 22,12; Ap 14,8-12.

Jako adwentyści dnia siódmego uznajemy biblijną koncepcję teraźniejszej prawdy (zob. 2 P 1,12 BG). Jest to pogląd, iż Bóg objawia prawdę ludzkości stosownie do potrzeb, udzielając coraz więcej światła z upływem wieków. Pierwsza obietnica dotycząca ewangelii w Rdz 3,15 uświadomiła naszym upadłym prarodzicom, że ich nadzieją będzie potomek kobiety. Obietnica dana Abrahamowi, iż od niego „wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi” (Rdz 18,18), jest  pełniejszym objawieniem ewangelicznej obietnicy. Przyjście Jezusa, który oświadczył, że „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mk 10,45), jest oczywiście jeszcze pełniejszym objawieniem ewangelicznej prawdy. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 8 [26.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 7 [19.05]

24. ORAZ 25. ROZDZIAŁ EWANGELII MATEUSZA

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt 24,24).

Przeczytaj: Mt 24,1-25; Ap 13,11-17; Mt 7,24-27; Łk 21,20; Mt 25,1-30.

W 24. i 25. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus objawia ważne prawdy dotyczące czasów końca i gotowości na nie. W pewnym sensie rozdziały te są nauczaniem Chrystusa o wydarzeniach czasów końca. Jednocześnie, patrząc w niedaleką przyszłość, Jezus widział zbliżające się zburzenie Jerozolimy — tragedię o katastrofalnych skutkach dla Jego ludu w tym mieście. Jednak w swoich słowach wypowiedzianych wówczas do uczniów Jezus uwzględnił także swoich wyznawców w przyszłych pokoleniach, w tym zwłaszcza w ostatnim pokoleniu, które żywo doczeka Jego powtórnego przyjścia. Jezus nie odmalował tu pięknego obrazu. Wojny, wieści o wojnach, głód, fałszywi mesjasze i prześladowania — taki będzie stan świata i los Jego Kościoła. To zdumiewające, że gdy patrzymy w przeszłość, dostrzegamy, jak trafne były przepowiednie Jezusa. Tak więc możemy Mu ufać, że spełnią się także te, które jeszcze się nie wypełniły. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 7 [19.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 6 [12.05]

„ZMIANA” PRAWA BOŻEGO

„I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu” (Dn 7,25).

Przeczytaj: Rz 8,1; 7,15-25; 7,1-14; J 20,19-23; Dz 20,6-7; Dn 7,23-25; Ap 13,1-17

Kwestia prawa Bożego jest bardzo ważna dla naszego zrozumienia wydarzeń czasów końca. Chodzi tu zwłaszcza o czwarte przykazanie biblijnego dekalogu dotyczące siódmego dnia tygodnia, soboty. Choć wiemy, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a zachowywanie prawa, w tym przykazania sobotniego, nie daje nam zbawienia, to jednak rozumiemy także, iż w czasach końca posłuszeństwo prawu Bożemu, w tym przykazaniu sobotniemu, będzie zewnętrznym znakiem wskazującym, komu naprawdę jesteśmy wierni. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 6 [12.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 5 [05.05]

CHRYSTUS W NIEBIAŃSKIEJ ŚWIĄTYNI

„Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię , aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią” (Flp 2,9-10).

Przeczytaj: Rz 8,3; J 1,29; Ap 5,12; Hbr 7,1-28; 9,11-15; Kpł 16,13; Hbr 9,20-23

O Jezusie w niebiańskiej świątyni czytamy w Biblii następujące słowa: „Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki” (Hbr 6,20). Pismo Święte, w szczególności Nowy Testament, wyraźnie mówi o roli Chrystusa jako Najwyższego Kapłana w niebiańskiej świątyni — roli, którą podjął po tym, jak dokonał swego dzieła jako nasza ofiara tu na ziemi (zob. Hbr 10,12). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 5 [05.05]