Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

SZAFARSTWO PO UPADKU W EDENIE

„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4).

Przeczytaj:  Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17;
2 Kor 5,10.

Pierwsza praca Adama i Ewy była związana z szafarstwem. Ogród i całe stworzenie zostały im powierzone, aby opiekowali się nimi, cieszyli się nimi i panowali nad nimi (zob. Rdz 2,15), choć to wszystko nie należało do nich. Byli jedynie szafarzami tego, co Pan im powierzył. Przyjrzymy się uważniej definicji szafarstwa po upadku, gdy nasi prarodzice zostali wyproszeni z Edenu. My także jesteśmy szafarzami, ale w środowisku daleko odbiegającym od tego, jakie znali początkowo Adam i Ewa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

UNIKANIE DRÓG ŚWIATA

„Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (…). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28).

Przeczytaj: Psalm 119,11; Efezjan 6,18; Rzymian 8,5-6; Hebrajczyków 11,1-6;
1 Królewska 3,14; Ezechiela 36,26-27

Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, który jako jedyny oferuje nam wolność od złudnych powabów świata.

Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ułudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. Przyjrzyjmy się tej więzi oraz temu, jak ważna jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Słowa zawarte w Biblii zachęcają abyśmy skupili naszą uwagę na najważniejszym: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,2; por. Flp 4,8), oraz wskazuje jak to czynić (Ps 119,11; Ef 6,18). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

BÓG CZY MAMONA?

Paweł w Liście do Filipian napisał o Jezusie: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Przeczytaj: Psalm 33,6-9; Ew. Mateusza 19,16-22; 1 Piotra 1,18; Hebrajczyków 2,14-15; Wyjścia 9,14; Psalm 50,10

Bóg nie marnuje słów na wyjaśnianie swojego stanowiska w kwestii obsesji na punkcie pieniędzy i spraw materialnych. Słowa skierowane przez Niego do chciwego bogacza, który doznając Jego błogosławieństwa, gromadził coraz więcej dla siebie, powinny napełnić nas wszystkich bojaźnią Bożą:
„Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty” (Łk 12,20-21).

Ułudą jest przypuszczać, że możemy służyć Bogu, a jednocześnie pałać nieograniczonym pragnieniem posiadania pieniędzy, gdyż takie podwójne życie nie jest możliwe na dłuższą metę.

Musimy podjąć decyzję.
W podjęciu decyzji powinno nam pomóc skupienie się na Bogu — kim On jest, co dla nas uczynił i co Mu zawdzięczamy? Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

WIDZĘ, CHCĘ, BIORĘ

„A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22).

Przeczytaj: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11;
Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9

Umiłowanie pieniędzy i materialnych dóbr może nas dopaść z wielu różnych stron. Zdarza się, że słyszymy: Podążaj za Bogiem, a On uczyni cię bogatym w doczesne dobra. To głoszenie ewangelii dobrobytu nie ewangelii Bożej.

Biedni martwią się, że mają za mało, a bogaci martwią się, że nie mają jeszcze więcej. Powinniśmy się upewnić, że tego rodzaju troski nie zagłuszają słowa (zob. Mt 13,22 BT) w naszym umyśle.

Pożądliwość, jak każdy grzech, pojawia się w sercu. Zaczyna się wewnątrz nas i działa na zewnątrz. Tak było z Ewą w Edenie. (Przeczytaj Rdz 3,1-6) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

WPŁYW MATERIALIZMU

Rozpoczynamy nowy kwartał pt. „Szafarstwo”. Zachęcam do zaglądania w to miejsce w każdy poniedziałek, aby zapoznać się z nowym odcinkiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).

Przeczytaj:
1 Jana 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20.

Pismo Święte mówi ludowi Bożemu, by nie upodabniał się „do tego świata” (Rz 12,2), ale powaby materializmu, pragnienie bogacenia się i posiadania tego, co bogactwo może zapewnić, są bardzo silne. Bardzo niewielu ludzi — tak bogatych, jak i biednych — jest wolnych od wpływu materializmu. Dotyczy to także chrześcijan.

Nie ma nic złego w byciu bogatym czy nawet w ciężkiej pracy, by się dorobić i zapewnić sobie i swoim bliskim wygodne życie. Ale gdy pieniądze i dążenie do ich posiadania stają się namiętnością, to wpadamy w sidła diabelskie i — niestety — upodabniamy się do tego świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1