Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

BÓG CZY MAMONA?

Paweł w Liście do Filipian napisał o Jezusie: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Przeczytaj: Psalm 33,6-9; Ew. Mateusza 19,16-22; 1 Piotra 1,18; Hebrajczyków 2,14-15; Wyjścia 9,14; Psalm 50,10

Bóg nie marnuje słów na wyjaśnianie swojego stanowiska w kwestii obsesji na punkcie pieniędzy i spraw materialnych. Słowa skierowane przez Niego do chciwego bogacza, który doznając Jego błogosławieństwa, gromadził coraz więcej dla siebie, powinny napełnić nas wszystkich bojaźnią Bożą:
„Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty” (Łk 12,20-21).

Ułudą jest przypuszczać, że możemy służyć Bogu, a jednocześnie pałać nieograniczonym pragnieniem posiadania pieniędzy, gdyż takie podwójne życie nie jest możliwe na dłuższą metę.

Musimy podjąć decyzję.
W podjęciu decyzji powinno nam pomóc skupienie się na Bogu — kim On jest, co dla nas uczynił i co Mu zawdzięczamy? Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 3

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

WIDZĘ, CHCĘ, BIORĘ

„A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22).

Przeczytaj: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11;
Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9

Umiłowanie pieniędzy i materialnych dóbr może nas dopaść z wielu różnych stron. Zdarza się, że słyszymy: Podążaj za Bogiem, a On uczyni cię bogatym w doczesne dobra. To głoszenie ewangelii dobrobytu nie ewangelii Bożej.

Biedni martwią się, że mają za mało, a bogaci martwią się, że nie mają jeszcze więcej. Powinniśmy się upewnić, że tego rodzaju troski nie zagłuszają słowa (zob. Mt 13,22 BT) w naszym umyśle.

Pożądliwość, jak każdy grzech, pojawia się w sercu. Zaczyna się wewnątrz nas i działa na zewnątrz. Tak było z Ewą w Edenie. (Przeczytaj Rdz 3,1-6) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

WPŁYW MATERIALIZMU

Rozpoczynamy nowy kwartał pt. „Szafarstwo”. Zachęcam do zaglądania w to miejsce w każdy poniedziałek, aby zapoznać się z nowym odcinkiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).

Przeczytaj:
1 Jana 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20.

Pismo Święte mówi ludowi Bożemu, by nie upodabniał się „do tego świata” (Rz 12,2), ale powaby materializmu, pragnienie bogacenia się i posiadania tego, co bogactwo może zapewnić, są bardzo silne. Bardzo niewielu ludzi — tak bogatych, jak i biednych — jest wolnych od wpływu materializmu. Dotyczy to także chrześcijan.

Nie ma nic złego w byciu bogatym czy nawet w ciężkiej pracy, by się dorobić i zapewnić sobie i swoim bliskim wygodne życie. Ale gdy pieniądze i dążenie do ich posiadania stają się namiętnością, to wpadamy w sidła diabelskie i — niestety — upodabniamy się do tego świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.13

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

„Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu
pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym”
(Rz 14,10)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 14,1-16,27.

Przystępujemy do studium ostatniej części Listu do Rzymian, księgi, która
zapoczątkowała reformację protestancką.  „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dz 16,30). W Liście do Rzymian znajdujemy odpowiedź na to pytanie, jakiej nie uczył Kościół w czasach Marcina Lutra. Dlatego rozpoczęła się reformacja. W ostatniej części listu Paweł porusza także inne tematy, być może niezwiązane ściśle z głównym tematem, ale dostatecznie ważne, by uwzględnić je w liście. Tak więc i dla nas są one częścią Pisma Świętego. Jak Paweł zakończył ten list, co tam napisał i jakie prawdy są tam zawarte dla nas, dziedziców nie tylko Pawła, ale także naszych protestanckich poprzedników?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić,
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 12,1-13,14.

Chociaż Paweł usilnie starał się uwolnić swoich adresatów od błędnego pojmowania prawa, to jednak zawsze i wszędzie wzywał wszystkich chrześcijan do przestrzegania wysokiego standardu posłuszeństwa. To posłuszeństwo jest efektem wewnętrznej przemiany serca i umysłu — przemiany następującej wyłącznie dzięki mocy Bożej działającej w człowieku, który poddaje się Bogu.
List do Rzymian nie zawiera żadnej sugestii, by to posłuszeństwo było czymś automatycznym. Chrześcijanin musi zostać uświadomiony co do Bożych wymagań, musi pragnąć być im posłuszny oraz powinien przyjmować moc, bez której to posłuszeństwo nie jest możliwe.
Oznacza to, że uczynki są częścią chrześcijańskiej wiary. Paweł nigdy nie zamierzał pomniejszać wartości uczynków. W 13., 14. i 15. rozdziale Listu do Rzymian podkreśla zdecydowanie ich znaczenie. Nie przeczy w ten sposób temu, co napisał wcześniej o sprawiedliwości przez wiarę. Przeciwnie, uczynki są prawdziwym wyrazem, co znaczy żyć przez wiarę. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12