Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 2 [14.04]]

KSIĘGA DANIELA I CZAS KOŃCA

„Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę ” (Dn 2,47).

Przeczytaj: Łk 16,10; Dn 1,1-3,6; Ap 13,11-15; Dn 3,13-18; J 3,7; Dn 4,1-34; 6,1-29.

Pan miał wielkie plany dla starożytnego Izraela: — „A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym” (Wj 19,6). Ten święty naród (królewskie kapłaństwo) miał świadczyć w świecie o Panu, głosząc, że Jahwe jest jedynym Bogiem (zob. Iz 43,10.12). Niestety, naród izraelski nie dorósł do świętego powołania, jakie otrzymał od Boga. W końcu resztka Izraelitów została uprowadzona do niewoli babilońskiej.

Ciekawe jest to, że Bóg nadal posługiwał się pojedynczymi Judejczykami jako swoimi świadkami, choć doświadczyli oni tragedii i znaleźli się w niewoli. Mówiąc innymi słowy, w pewnym stopniu Bóg dokonał przez Daniela i jego trzech towarzyszy tego, czego nie mógł dokonać przez cały lud Izraela i Judy. W tym sensie ci poszczególni ludzie byli przykładem tego, czym mógłby i powinien się stać cały naród izraelski. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 2 [14.04]]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 1

WSZECHŚWIATOWY BÓJ

„I zawrzał smok gniewem na niewiastę , i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12,17).

Przeczytaj: Ez 28,1-2.11-17; Rdz 3,1-7; Ap 12,1-17; Rz 8,31-39; Ap 14,12.

Wszechświatowy bój między dobrem a złem, nazywany też wielkim bojem, jest biblijnym światopoglądem. Ów kosmiczny konflikt stanowi podłoże, na którym rozgrywa się dramat naszego świata, a nawet całego wszechświata. Grzech, cierpienie, śmierć, powstanie i upadek państw, głoszenie ewangelii, wydarzenia czasów końca — wszystko to występuje w kontekście tego wszechświatowego boju.

Przyjrzyjmy się kilku ważnym miejscom, w jakich toczył się wielki bój rozpoczęty w tajemniczy sposób w sercu doskonałej istoty, Lucyfera, który przeniósł swój bunt na ziemię, doprowadzając do upadku inne doskonałe istoty – Adama i Ewę. Na tych dwóch przełomowych wydarzeniach – upadku Lucyfera, a następnie upadku naszych prarodziców — opiera się cały wielki bój toczący się od tamtej pory. Każdy z nas uczestniczy w tym wszechświatowym dramacie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 1

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 14

REZULTATY SZAFARSTWA

„Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia” (1 P 2,12)

Przeczytaj: 2 Tm 3,1-9; Ez 14,14; Flp 4,4-13; Prz 3,5; 1 P 2,11-12; Mt 7,23; 25,21.

Jako szafarze powinniśmy żyć jak świadkowie Boga, któremu służymy, co oznacza, że powinniśmy wywierać istotny i dobry wpływ na ludzi wokół nas. Zatem nasze życie nie powinno być prowadzone w izolacji od otaczającego nas świata. Mamy przywilej ukazywać lepszy sposób życia tym ludziom, którzy nie wiedzą tego, co zostało nam objawione.

Szafarstwo to zarządzanie środkami w powiązaniu z Bożym powołaniem do pobożnego życia. Bóg daje nam umiejętność życia w sposób inny od tego, jak żyje większość ludzi (zob. 2 Kor 6,17). Dlatego też kieruje do nas te słowa:  – „Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem” (1 P 3,15-16). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 14

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

NAWYKI SZAFARZA

 „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11)

Przeczytaj: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27

Nasze nawyki świadczą o celu i kierunku naszego życia. Ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami. Daniel miał nawyk codziennej modlitwy (zob. Dn 6,11). Paweł miał zwyczaj uczęszczania do synagogi (zob. Dz 17,1-2). Napisał też: „Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje” (1 Kor 15,33). Mamy rozwijać dobre nawyki, a odrzucać te niewłaściwe.

„W życiu doczesnym i wiecznym będziemy takimi, jakimi czynią nas nasze nawyki. Życie tych, którzy rozwijają dobre nawyki i są wierni we wszystkich obowiązkach, będzie jak światło rzucające jasne promienie na drogę innych”(Ellen G. White, Testimonies for the Church, Omaha 1948, t. IV, s. 452.). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11

DŁUGI I CODZIENNE PODEJMOWANIE DECYZJI

„Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rz 13,7-8).

Przeczytaj:  Ps 37,21; Mt 4,3-10; 6,33; Pwt 28,12; Prz 13,11; 21,5; 2 Kor 4,18

Czasami możesz mieć szczęście i znaleźć kogoś, kto pożyczy ci trochę pieniędzy. Być może ta osoba uczyni to z czystych pobudek serca, bo chce ci pomóc wyjść z finansowych kłopotów. Ale w większości ludzie nie pożyczają pieniędzy z dobroci serca. Pożyczają pieniądze dla zysku, aby odebrać je z odsetkami.

Powinniśmy czynić wszystko, co możemy, by uniknąć zaciągania długów. Oczywiście w pewnych okolicznościach, takich jak zakup domu czy samochodu, budowa kościoła czy zdobycie wykształcenia, musimy zaciągnąć kredyt. Ale należy to czynić mądrze i spłacić dług najszybciej jak to możliwe.
Ale musimy być ostrożni. Wydawanie pieniędzy, których nie mamy, prowadzi chrześcijan do „uczynienia chciwości i umiłowania ziemskich dóbr nadrzędną cechą ich charakteru. Póki te cechy panują, zbawienie i łaska są odsuwane na dalszy plan”(Ellen G. White, Early Writings, Waszyngton 1945, s. 267.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11