Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

ODDZIAŁYWANIE DZIESIĘCINY

„Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (1 Kor 9,13-14).

Przeczytaj: Mk 16,15; 1 P 3,8-9; 1 Kor 9,14; Rz 3,19-24

Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli” (2 Kor 13,5). Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi (zob. Rdz 14,18-20; Hbr 7,4). Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służąc w świątyni (zob. 2 Krn 31,4-10). Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 8

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

UCZCIWOŚĆ WOBEC BOGA

„A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym1 i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15).

Przeczytaj: Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr
12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31.

Co to jest uczciwe serce i jak się objawia? Współczesna kultura często podchodzi do uczciwości z punktu widzenia niejasnej relatywistycznej etyki. Większość ludzi czasami dopuszcza się nieuczciwości, ale uważa to za akceptowalne, jeśli naruszenie jej nie jest zbyt rażące. Twierdzi się, że w szczególnych okolicznościach nieuczciwość jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 7

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

CECHY DOBREGO SZAFARZA

„Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych
i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie
wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2).

Przeczytaj: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14;1 J 5,2-3; Łk 16,10-12

Szafarzy rozpoznaje się po ich marce, czyli charakterystycznej cesze, tak jak producenci są rozpoznawani po ich logo, czyli znaku firmowym. W rzeczy samej wielu ludzi zyskało sławę, stając się atrakcyjną marką.
Znakiem firmowym, czyli charakterystyczną cechą chrześcijańskiego szafarza, jest odzwierciedlanie miłości Chrystusa w więzi, jaką szafarz ma z Nim. Gdy praktykujemy cechy charakteru Chrystusa, nasze życie będzie ukazywać naszą markę. Nasza marka będzie Jego marką, a nasza tożsamość zostanie połączona z Jego tożsamością (zob. 1 Kor 6,17). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 6

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

SZAFARSTWO PO UPADKU W EDENIE

„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4).

Przeczytaj:  Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17;
2 Kor 5,10.

Pierwsza praca Adama i Ewy była związana z szafarstwem. Ogród i całe stworzenie zostały im powierzone, aby opiekowali się nimi, cieszyli się nimi i panowali nad nimi (zob. Rdz 2,15), choć to wszystko nie należało do nich. Byli jedynie szafarzami tego, co Pan im powierzył. Przyjrzymy się uważniej definicji szafarstwa po upadku, gdy nasi prarodzice zostali wyproszeni z Edenu. My także jesteśmy szafarzami, ale w środowisku daleko odbiegającym od tego, jakie znali początkowo Adam i Ewa. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 5

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4

UNIKANIE DRÓG ŚWIATA

„Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (…). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28).

Przeczytaj: Psalm 119,11; Efezjan 6,18; Rzymian 8,5-6; Hebrajczyków 11,1-6;
1 Królewska 3,14; Ezechiela 36,26-27

Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, który jako jedyny oferuje nam wolność od złudnych powabów świata.

Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ułudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. Przyjrzyjmy się tej więzi oraz temu, jak ważna jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Słowa zawarte w Biblii zachęcają abyśmy skupili naszą uwagę na najważniejszym: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kol 3,2; por. Flp 4,8), oraz wskazuje jak to czynić (Ps 119,11; Ef 6,18). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 4