Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

WYBRANI – 10 i 11 rozdział Listu do Rzymian

„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej.
Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”
(Rz 11,1)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 10,1 – 11,36.

Te 2 rozdziały Listu do Rzymian były i są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Jedno jest w nich jasne, a mianowicie miłość Boga do ludzkości i Jego wielkie pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie istnieje coś takiego jak zbiorowe odrzucenie kogokolwiek w kwestii zbawienia. W 10. rozdziale Listu do Rzymian czytamy wyraźnie: „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem” (Rz 10,12). Wszyscy są grzesznikami i potrzebują łaski Bożej danej światu przez Jezusa Chrystusa. Ta łaska jest dana wszystkim, nie na podstawie narodowości, pochodzenia czy uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa, który umarł jako Zastępca za wszystkich grzeszników. Role mogą się zmieniać, ale plan zbawienia pozostaje ten sam. Paweł kontynuuje ten temat w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Jak stwierdziliśmy wcześniej, ważne jest, byśmy rozumieli, że gdy Paweł mówi o wybraniu i powołaniu, nie chodzi o zbawienie, ale o rolę w Bożym planie ewangelizacji świata. Żadna grupa ludzi nie została odepchnięta od zbawienia.

Wielu Izraelitów usiłowało ustanowić własne usprawiedliwienie (zob. Rz 10,3), poszukując sprawiedliwości w wyniku przestrzegania prawa (zob. Rz 10,5). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

DZIECI OBIETNICY – Czy Bóg steruje nami jak marionetkami?

„Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18).

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 9,1-33.

„Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (…). Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,13.15).  O czym Paweł mówi w powyższych wersetach? Co z ludzką wolą i wolnością wyboru, bez których to, w co wierzymy, nie ma zbyt wiele sensu? Czy nie jesteśmy wolni, by wybrać albo odrzucić Boga? Czyżby te wersety uczyły, że pewni ludzie są wybrani do zbawienia, a inni są wybrani na zatracenie, bez względu na ich osobiste wybory?

Odpowiedź, jak zwykle, znajdujemy, spoglądając na szerszy obraz tego, o czym mówi Paweł. Apostoł podąża tu za argumentacją mającą na celu wykazanie, iż Bóg ma prawo wybrać tych, którymi posługuje się jako swoimi wybranymi.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,6).

Celem Boga było to, by przez objawienie Jego charakteru cały świat został pociągnięty do Niego za pośrednictwem Izraela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9

ŻADNEGO POTĘPIENIA – 8 rozdział Listu do Rzymian

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Rz 8,1″

Przeczytaj:
List do Rzymian 8,1-17.

8. rozdział Listu do Rzymian jest odpowiedzią Pawła na 7. rozdział. W 7. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi o rozczarowaniu, porażce i potępieniu. W 8. rozdziale nie ma już potępienia, które zostało zastąpione wolnością i zwycięstwem dzięki Jezusowi Chrystusowi.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł napisał, że jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to przykre doświadczenie opisane w tym rozdziale listu będzie twoim udziałem. Będziesz niewolnikiem grzechu niezdolnym do czynienia tego, co chcesz czynić. W 8. rozdziale Listu do Rzymian apostoł mówi, że Jezus Chrystus oferuje ci wyzwolenie z grzechu i wolność do czynienia dobra, które pragniesz czynić, ale na czynienie którego nie pozwalała ci twoja cielesna natura. Następnie Paweł wyjaśnia, że ta wolność została nabyta za nieskończoną cenę. Chrystus, Syn Boży, przyjął człowieczeństwo. Jedynie w ten sposób mógł nawiązać z nami łączność i stać się dla nas przykładem, a także naszym Zastępcą, by umrzeć za nas. Przyszedł więc „w postaci grzesznego ciała” (Rz 8,3). W efekcie słuszne żądania prawa wykonały się na nas (zob. Rz 8,4). Inaczej mówiąc, Chrystus umożliwił zwycięstwo nad grzechem, a tym samym spełnienie słusznych wymagań prawa Bożego tym, którzy wierzą — nie jako zbawczy środek, ale jako efekt zbawienia. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.9